Rejestracja | Logowanie

Znajdujesz się w: regulamin

UWAGA! W dniach 29.06-06.07 nie realizujemy wysyłek. Bardzo przepraszamy za utrudnienia!

Koszyk jest pusty

Regulamin

§ 1

Niniejszy Regulamin – zwany dalej [REGULAMINEM] - określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiatkrolika.eu oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.swiatkrolika.eu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu – brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia Klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

§ 2 PODMIOT PROWADZĄCY SKLEP

Sklep internetowy www.swiatkrolika.eu prowadzony jest przez [SPRZEDAWCĘ], tj. przez firmę EDULANDIA Zuzanna Bodakowska, ul. Warchałowskiego 9/59, 02-776 Warszawa.

§ 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep www.swiatkrolika.eu prowadzi sprzedaż towarów z zakresu akcesoriów i pokarmu dla królików poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.www.swiatkrolika.eu

§ 4 KUPUJĄCY

Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – [KLIENT]. Klient dokonując zakupu w sklepie www.swiatkrolika.eu wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep www.swiatkrolika.eu, jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

§ 5 PRODUKTY

Wszystkie towary oferowane w sklepie www.swiatkrolika.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

§ 6 PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH

Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego do sprzedawcy oferty kupna zamawianych przedmiotów. Informacje zawarte na stronach nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu.

§ 7 CENY

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.swiatkrolika.eu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki), przy czym tak podana cena ma charakter wiążący do czasu, do kiedy jest ona uwidoczniona on-line na stronach sklepu, i do chwili zakończenia procedury składania przez Klienta zamówienia cena ta może być w każdym czasie zmieniona. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez Klienta zamówienia (potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu www.swiatkrolika.eu). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wartości zamówienia oraz sposobu jego realizacji.

§ 8 ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą składać jedynie zarejestrowani w serwisie użytkownicy, przy użyciu formularza zamieszczonego na stronach internetowych www.swiatkrolika.eu. Z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

§ 9 BRAK BEZWZGLĘDNEGO OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy brak przyjęcia zamówienia nie jest skutkiem ukrywania towaru przez Sprzedawcę lecz wynika w szczególności z faktycznego braku towaru w magazynie Sprzedawcy lub niemożności jego otrzymania od dostawców Sprzedawcy (nawet pomimo oznaczenia towaru - na stronie sklepu - jako dostępnego), albo też gdy brak przyjęcia zamówienia oparty jest na innej uzasadnionej przyczynie. W szczególnych przypadkach, gdy Klientem jest podmiot gospodarczy lub osoba prowadząca działalność gospodarczą (a w szczególności gdy jest to działalność zbliżona lub podobna do www.swiatkrolika.eu) – składająca zamówienie o bardzo dużej wartości lub dokonująca zakupu większej niż jedna sztuka towaru – sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dotyczących warunków niniejszego regulaminu. Sprzedawca ma przede wszystkim prawo żądać dokumentów rejestrowych podmiotu, jak również zawarcia dodatkowej umowy bądź poczynienia indywidualnych ustaleń w zakresie złożonego zamówienia. Sprzedawca ma również prawo odmówić realizacji transakcji, o której mowa w paragrafie 1.

§ 10 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia równy jest sumie czasu skompletowania produktów oraz czasu dostawy. Kompletowanie zamówienia rozpoczyna się od momentu odnotowania przez nas wpłaty.

§ 11 DOSTAWA

Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej GLS - według wyboru klienta.

Firmy świadczące usługi spedycyjne, są firmami niezależnymi od www.swiatkrolika.eu

Usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytorów:

- regulamin Poczty Polskiej: http://poczta-polska.pl/pliki/Regulamin.pdf
- regulamin GLS:
https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin

§ 12 PŁATNOŚCI

Zapłata za towar uiszczana jest: z góry przelewem na konto sklepu.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu www.swiatkrolika.eu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta - z informacją o chęci odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 14 GWARANCJA

Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta badź dystrybutora, i posiadają kartę gwarancyjną (produkty, które takiej karty nie posiadają, nie są objęte gwarancją). Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.

§ 15 SPRAWDZANIE PRZESYŁKI

Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera/pracownika Poczty Polskiej dokonać jej otwarcia oraz sporządzić protokół szkody kurierskiej oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 16 REKLAMACJE

Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem.

Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie lub e-mailem na adres reklamacje@swiatkrolika.eu), do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty i przesłać tę przesyłkę na wskazany w niniejszym regulaminie adres sklepu www.swiatkrolika.eu

W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn Kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji Kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.

§ 17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta – w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), jak również dla celów marketingowych i reklamowych (w tym dla przesyłania ofert handlowych). Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest firma: EDULANDIA Zuzanna Bodakowska, ul. Warchałowskiego 9/59 02-776 Warszawa.

§ 18 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu www.swiatkrolika.eu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta - z informacją o chęci odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 14 GWARANCJA

Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta badź dystrybutora, i posiadają kartę gwarancyjną (produkty, które takiej karty nie posiadają, nie są objęte gwarancją). Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.

§ 15 SPRAWDZANIE PRZESYŁKI

Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera/pracownika Poczty Polskiej dokonać jej otwarcia oraz sporządzić protokół szkody kurierskiej oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 16 REKLAMACJE

Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem.

Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie lub e-mailem na adres reklamacje@swiatkrolika.eu), do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty i przesłać tę przesyłkę na wskazany w niniejszym regulaminie adres sklepu www.swiatkrolika.eu

W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn Kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji Kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.

§ 17 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta – w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), jak również dla celów marketingowych i reklamowych (w tym dla przesyłania ofert handlowych). Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych, dokonującym ich przetwarzania jest firma: EDULANDIA Zuzanna Bodakowska, ul. Warchałowskiego 9/59 02-776 Warszawa.

§ 18 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

//-->
 
Sklep Internetowy - swiatkrolika.eu © 2009-2022